معرفی

مشخصات فردی

پرند اخلاقی

نام - نام خانوادگی : پرند   اخلاقی

پست الکترونیکی : p_akhlaghi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کامپیوتر-سیستمهای نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385-11-01

پرند اخلاقی
پرند اخلاقی

محل خدمت :
    تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^